Skip links

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

Projera Danışmanlık Limited Şirketi olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Aydınlatma” metni ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan 4 ve 5. Maddeleri çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir. İşbu Aydınlatma Metnine, Kişisel Veri sahibi olarak tarafından, projera.com linkinden ulaşılabileceğinizi, Projera Danışmanlık Limited Şirketinin aşağıda belirtilen merkez adresine fiziki olarak ya da e-mail adresine e-mail göndermek suretiyle Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metninin yazılı olarak talep edilmesi halinde, Projera tarafından talep eden kişisel veri sahibine bu Aydınlatma Metninin yazılı olarak gönderileceğini beyan ederiz. Projera Danışmanlık Limited Şirketi-Kişisel Verilerin İşlenmesi Rıza Metnine ONAY VERİLMEDİĞİ taktirde Projera Danışmanlık Limited Şirketi tarafından, tarafınıza herhangi bir hizmet sunulmayacağını beyan ve ihtar ederiz. Kişisel Veri Sahibi, Projera Limited Şirketine açık rızası ile vermiş olduğu ONAY’ı geri alabilir. Bu hususta derhal , Projera Danışmanlık Limited Şirketinin aşağıda belirtilen merkez adresine fiziki olarak ya da e-mail göndermek suretiyle, kişisel veri sahibi tarafından talepte bulunulması gerekmektedir. Verilen açık rızanın geri alınması halinde, Projera Danışmanlık Limited Şirketi tarafından, tarafınıza herhangi bir hizmet sunulmayacağını beyan ve ihtar ederiz.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak 89381-5 sicil no ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, 0733044742400001 mersis numaralı “Küçükbakkalköy Mahallesi Selvili Sokak No:4/48 Ataşehir/İSTANBUL” merkez adresli PROJERA DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket” veya “Projera”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Projera Danışmanlık Limited Şirketi temsilcisi, 21.08.2017 tarihli 9393 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiği üzere; Münferiden Müdürler Kurulu Başkanı İpek silah Özturan ve Münferiden Müdür Önder Özturan’dır.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, erişim yetkilerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3. Hangi Verilerin İşlendiğine Dair

Web Siteye İlk Ziyaretinizde: Çerezler vasıtasıyla tarayıcı bilgileriniz, IP adresiniz, web site içi erişim log kayıtlarınız, projera.com adresinde yer alan “iletişim” formunu doldurmanız halinde: Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve mesajınız

4. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Rıza Aranmadığı Haller

6698 sayılı Kanunun 5.maddesinin 2.fıkrasında belirtildiği üzere; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verilerinizin, açık rızası aranmaksızın Projera tarafından işlenmesi kanunen mümkündür.

5. Kişisel Verilerin İşlenmesini Gerektiren Sebebin Ortadan Kalkması Durumunda

6698 sayılı Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileriniz resen veya talebiniz üzerine Projera tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

6. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; işbu aydınlatma metninin 2.maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve güncel bir şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar dahilinde sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla, muhasebe işlemlerini yürütmek, faturalama, ve olası bir hukuki ihtilaf, soruşturma, adli ya da idari denetim ve sair hallerde hukuki savunma hakkımızın kullanılması, resmi ya da yasal diğer bilgi ve belge taleplerine yanıt verme gibi amaçlar doğrultusunda şirket avukatımız, bilgi talep eden adli ve idari merciler ile Şirketimizin yukarıda açıklanan amaçlarını gerçekleştirebilmek amacıyla hizmet alacağı üçüncü taraf kişi veya kişilerle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılmakta ve yine bu amaçlara sınırlı olarak ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde, 6698 sayılı Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve iş belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

7. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Projera tarafından; Şirketimizin faaliyet alanıyla ilgili yasalarından doğan hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, mevzuatlarda açıkça öngörülmesi, hakkın tesisi, korunması ve kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleri ile yukarıdaki amaçlar kapsamımda toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; fiziki veya elektronik ortamda; İşbu aydınlatma metninin 2.maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve buna bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirmek sebepleriyle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 2.maddesinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve işbu Aydınlatma Metninin 6.maddesinde belirtilen amaçlarla da aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerin Toplanma ve İşlenme yöntemi;

Kişisel verilerinizi; 
projera.com web sitesine ilk giriş yaptığınız esnada çerezler (cookies) vasıtasıyla tarayıcı bilgileriniz, IP adresini, web site içi erişim log kayıtlarınız otomatik olarak; TOPLUYOR; dijital olarak bilişim sistemine kaydetmek, fiziki sunucu ve bulut sunucu üzerinde saklamak ile işin niteliğine ve talep edilen/işlenmesi gereken kişisel verilerin niteliğine göre otomatik ya da otomatik olmayan yollarla veritabanı oluşturmak, liste yapmak, belge doldurmak, dilekçe yazmak, form doldurmak vb suretiyle İŞLİYORUZ.

8. KVKK Kapsamında Kişisel Veri Sahibinin Sahip Olduğu Haklar

Kişisel Veri Sahibinin, sahip olduğu hakları 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri olarak Şirketimize Küçükbakkalköy Mahallesi Selvili Sokak No:4/48 Ataşehir/İSTANBUL” şirket adresine fiziki posta yoluyla veya info@projera.com adresine e-mail yolu ile başvurarak;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

İşbu hakların kullanılması ile ilgili taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda; Veri sorumlusu olarak Projera, talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ise bu cevabını talepte bulunan kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Projera tarafından, talebin niteliğine göre talep en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yerine getirilir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Projera tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. İşbu tarifeye https://www.kvkk.gov.tr/ internet sitesinden ulaşabilinir.Başvurunun veri sorumlusu tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili talepte bulunan kişi, veri sorumlusu Projeranın cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.

9. Kişisel Verilen Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması, şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.

10. Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeler hakkında yukarıda belirtilen “Küçükbakkalköy Mahallesi Selvili Sokak No:4/48 Ataşehir/İSTANBUL” şirket adresine fiziki posta yoluyla veya info@projera.com adresine e-mail yolu ile gerekli bildirimlerin yapılması gerekmektedir.

/**/